Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ NA DIAĽKU VRÁTANE INTERNETOVÉHO OBCHODU (eShop) SPOLOČNOSTI Peter Pullmann Autotechma Pullmann

Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) bližšie upravujú práva a povinností zmluvných strán, ktoré dopĺňajú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi prevádzkovateľom predaja na diaľku, spoločosťou Peter Pullmann AUTOTECHMA PULLMANN , Bučanska 9,917 01 Trnava

IČO: 33549044, IČ DPH: SK1020343984, zapísanej v živnostenský úrad Trnava spisové číslo 2001/10715/00002,zo dňa 21.04.2001 ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým môže byť právnická osoba, fyzická osoba -podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ (tzv. spotrebiteľ) (ďalej aj ako „kupujúci“), na predaj tovaru kupujúcemu cez internetový obchod pod názvom eShop ako aj na objednávanie tovaru na diaľku formou emailu, SMS alebo formou telefonickej objednávky potvrdenej predávajúcim (ďalej len ako „Objednávka“).Objednávka a VOP sa ďalej označje aj ako „Kúpna zmluva“.

2. Pre vylúčnie akýchkoľvek pochybností sa za kupujúceho - spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej čnnosti alebo v rámci svojho povolania alebo zamestnania.

3. Predávajúci a kupujúci spolu ďalej v týchto VOP aj ako „strany“ a/alebo „zmluvné strany“.

4. Právne vzťahy medzi stranami, neupravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho podnikateľ sa spravujú aj ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (ďalej aj ako „Zákon elektronickom obchode“) ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi obchodný zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

5. Právne vzťahy medzi stranami, neupravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho spotrebiteľ sa spravujú ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Z.z. Občanskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Občansky zákonník“), zákonom číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákonom o elektronickom obchode, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľský zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Článok II.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

1. Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová korešpondenčá adresa: Peter Pullmann Autotechma Pullmann, Bučanska 9, 917 01 Trnava e-mailová adresa: autotechma@stonline.sk tel. č: +421 33 5536 861 bankové spojenie predávajúceho: vedené v Všeobecná úverová banka, a.s.  (skrátene  VÚB, a.s.) IBAN SK94 0200 0000 0013 2524 9212

2. Kontaktné údaje orgánu dozoru nad predávajúcim:
https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

Článok III.

OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Prostredníctvom predaja na diaľku, t.j. prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho po názvom eShop alebo prostredníctvom možnosti objednať tovar aj emailom telefonicky alebo formou sms, predávajúci ponúka kupujúcemu tovar najmä náhradné diely do nákladných automobilov, návesov a iný s tým súvisiaci tovar. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že pokiaľ v sprievodnej dokumentácii k tovaru nie je uvedené inak, tovar predávaný predávajúcim si vyžaduje odbornú montáž, t.j. montáž odborne spôsobilou osobou a nie je určný na osobnú potrebu. Montáž tovaru osobou odborne nespôsobilou môže spôsobiť poškodenie majetku a zdravia. 2. Internetový obchod eShop sa nachádza na internetovej stránke www.autotechma.sk. Pre uzavretie Kúpnej zmluvy v internetovom obchode eShop sa vyžaduje registrácia a prihlásenie na internetovej stránke www.autotechma.sk uvedením prihlasovacích údajov podľa postupu uvedeného na stránke. V prípade, že kupujúci prejaví záujem o kúpu tovaru cez eShop, vyberie si požadovaný tovar, č do akosti a množstva, podľa postupu určného na objednanie tovaru cez eShop vložením do tzv. košíka. Pri každom ponúkanom tovare kupujúcemu (spotrebiteľovi) je uvedená kúpna cena s DPH po registrácii na stránke autotechma.sk. Všetky položky v tzv. košíku môže kupujúci záväzne objednať kliknutím na políčo „Objednávka s povinnosťou platby“. Ak z Objednávky a/alebo z postupu objednávania tovaru cez eShop nevyplýva inak, Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačé údaje kupujúceho, názov a špecifikáciu vybraného tovaru, množstvo tovaru, presné miesto dodania tovaru, a spôsob úhrady celej kúpnej ceny. Každú vyplnenú Objednávku pred jej odoslaním predávajúcemu, je kupujúci povinný si skontrolovať, najmä jej správnosť a úplnosť. Objednávku predávajúci potvrdí bezodkladne po jej doruční tým, že kupujúcemu zašle emailovú správu. V potvrdení Objednávky predávajúci uvedie zoznam tovaru objednaného kupujúcim, výšku kúpnej ceny po položkách tovaru a v súče, splatnosť kúpnej ceny, spôsob platby kúpnej ceny a termín dodania tovaru.

3. Pokiaľ kupujúci odošle predávajúcemu Objednávku tovaru emailom alebo telefonicky alebo formou SMS, Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára potvrdením emailovej alebo telefonickej alebo SMS Objednávky predávajúcim. Objednávku kupujúceho predávajúci potvrdí bezodkladne po jej doruční tým, že kupujúcemu zašle emailovú správu. V potvrdení Objednávky predávajúci uvedie dohodnutý zoznam objednaného tovaru, dohodnutú výšku kúpnej ceny, dohodnutú splatnosť kúpnej ceny, dohodnutý spôsob platby kúpnej ceny a termín dodania tovaru, ktorý je spravidla 48 hodín (počítaný z pracovných dní) od prijatia objednávky, pokiaľ sa tovar v čse doručnia Objednávky nachádza na centrálnom sklade predávajúceho alebo na niektorej z prevádzok predávajúceho. Pokiaľ by bol termín dodania dlhší ako 48 hodín od prijatia Objednávky, predávajúci upozorní kupujúceho na iný termín dodania s tým, že ak kupujúci nepotvrdí nový termín dodania uvedený predávajúcim, predávajúci nie je objednávkou kupujúceho viazaný. Predávajúci je viazaný Objednávkou len v prípade, ak kupujúci potvrdí nový termín dodania tovaru.

4. Ak nedôjde k zrušeniu odoslanej Objednávky predávajúcemu v lehote a za podmienok, ďalej uvedených najmä v čánku IV. týchto VOP alebo v súlade so zákonom (a to najmä Zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo Občanskym zákonníkom), je každá takáto odoslaná Objednávka pre kupujúceho záväzná. Pre predávajúceho je Objednávka záväzná, ak z týchto VOP nevyplýva inak, až keď Objednávku predávajúci kupujúcemu potvrdil (obvykle emailom). Ak predávajúci písomne alebo e-mailom neurčí inak, automatický email o prijatí Objednávky od kupujúceho sa nepovažuje za potvrdenie Objednávky predávajúcim.

5. Riadnym potvrdením Objednávky predávajúcim vzniká medzi stranami Kúpna zmluva.

Článok IV.

ZRUŠENIE ALEBO NEPOTVRDENIE OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený každú odoslanú Objednávku predávajúcemu zrušiť emailom alebo osobne na ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, a to kedykoľvek pred prevzatím tovaru od predávajúceho. Uvedené sa neuplatní, ak zo Zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva inak. Kupujúci, ktorý je podnikateľom nie je oprávnený zrušiť odoslanú Objednávku predávajúcemu bez súhlasu predávajúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť prijatú Objednávku kupujúceho alebo zrušiť každú už potvrdenú Objednávku kupujúceho z vážnych dôvodov najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade alebo nedokáže požadovaný tovar obstarať pre kupujúceho, prípadne ho dodať kupujúcemu v požadovanom množstve a/alebo v požadovanej lehote kupujúcim a/alebo ak má kupujúci akýkoľvek finančý záväzok po lehote splatnosti voč predávajúcemu a/alebo sa miesto dodania nachádza mimo územia Slovenskej republiky. O nepotvrdení prijatej Objednávky alebo o zrušení potvrdenej Objednávky bude predávajúci kupujúceho obratom informovať (obvykle telefonicky, písomne alebo e-mailom) s uvedením dôvodu.

3. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci má právo nepotvrdiť akúkoľvek prijatú Objednávku kupujúceho alebo potvrdenú Objednávku kupujúceho zrušiť aj v prípade ak je kupujúci v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z uzavretých zmlúv s predávajúcim a/alebo ak kupujúci prekročl predávajúcim jednostranne určný kreditný limit, ktorý predstavuje celkovú hodnotu kupujúcim prevzatého alebo objednaného tovaru bez DPH, ktorý ešte nebol predávajúcemu uhradený a/alebo z iných opodstatnených dôvodov.

4. Zrušením Objednávky ktoroukoľvek stranou podľa bodu 1. alebo 2. alebo 3. tohto čánku VOP alebo nepotvrdením Objednávky zo strany predávajúceho sa Objednávka ruší od počatku a nie je pre strany záväznou. Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá kupujúcemu za prípadnú škodu, ktorá by mu inak nedodaním tovaru mohla vzniknúť.

Článok V.

DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU

1. Pri tovare predávanom cez internetový obchod (eShop) predávajúci uvádza pri každom tovare tzv. dostupnosť tovaru. Dostupnosť tovaru znamená, že v lehote dostupnosti tovaru je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu. Uvedená lehota je však len informatívna a predávajúci nezaručje takúto dostupnosť tovaru okrem prípadu, že predávajúci potvrdí Objednávku tovaru kupujúcemu aj s dodacou lehotou, ktorá je uvedená v rámci dostupnosti tovaru.

2. Pri tovare predávanom prostredníctvom emailových alebo telefonických Objednávok alebo Objednávok cez SMS, predávajúci informuje kupujúceho o dostupnosti tovaru.

3. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar tým, že umožní kupujúcemu prevziať tovar v prevádzke predávajúceho v čse oznámenom predávajúcim a to počs otváracích hodín, ak sa zmluvné strany písomne alebo emailom nedohodnú inak alebo zaslaním tovaru kupujúcemu na dodaciu adresu uvedenú v Objednávke, podľa toho, ktorý spôsob dodania si kupujúci pri vytváraní Objednávky zvolil. Ak predávajúci neurčí inak, predávajúci informuje kupujúceho o odoslaní tovaru kupujúcemu, obvykle 24 hodín pred plánovaným termínom odovzdania tovaru kupujúcemu.

4. Ak z potvrdenej Objednávky kupujúceho nevyplýva inak alebo predávajúci písomne alebo emailom neurčí inak, dodacia lehota je stanovená podľa skladových zásob predávajúceho alebo skladových zásob dodávateľa predávajúceho. Pokiaľ sa tovar v čse doručnia Objednávky nachádza na sklade predávajúceho , predávajúci tovar dodá kupujúcemu obvykle najneskôr do 48 hodín (počítaných z pracovných dní) od prijatia Objednávky.

5. Kupujúci sa zaväzuje v deň, v ktorom má dôjsť k odovzdaniu tovaru kupujúcemu, zabezpečť bezproblémové prevzatie tovaru od predávajúceho alebo ním obstarávajúceho doručvateľa.

6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tovar riadne skontrolovať, najmä jeho akosť a množstvo. Akékoľvek vady tovaru spojené s prevzatím tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu alebo doručvateľovi ihneď pri prevzatí tovaru. Na neskôr nahlásené vady spojené s prevzatím tovaru nemusí predávajúci prihliadať.

7. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu potvrdiť podpisom na dodacom liste. Ak dodací list z akéhokoľvek dôvodu nebude predávajúcim vystavený, prevzatie tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu podpisom na inom doklade.

Článok VI.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Celková kúpna cena tovaru s DPH vrátane ostatných poplatkov, najmä prepravných nákladov sa zobrazí kupujúcemu v internetovom obchode eShop pred odoslaním Objednávky predávajúcemu. Pri tovare predávanom prostredníctvom emailových alebo telefonických Objednávok alebo Objednávok cez SMS, predávajúci informuje kupujúceho o výške kúpnej ceny tovaru.

2. Takto určná kúpna cena je konečá, pokiaľ sa strany nedohodnú inak (napr. v prípade zmeny Objednávky po jej potvrdení predávajúcim).

3. Kupujúci je povinný za každý objednaný a prevzatý tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr v deň prevzatia tovaru osobe, od ktorej tovar kupujúci prevzal, pokiaľ sa strany písomne alebo emailom nedohodli inak.

4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu v prípadoch a za podmienok, o ktorých kupujúceho riadne informuje, a to spravidla na svojom webe, e-shope, v reklamných materiáloch alebo e-mailom. Kupujúcemu môže byť zľava poskytnutá aj dodatoče za splnenia určtej podmienky a táto môže byť predávajúcim vyplatená kupujúcemu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom alebo započítaná s kúpnou cenou tovaru.

Článok VII.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA PLATNÁ PRE SPOTREBITEĽOV

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa potvrdenej Objednávky.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu: (i) za vady tovaru, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj (ii) za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí tovaru kupujúcim v záručej dobe (záruka).

3. Ak ide o použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za tie vady tovaru, pre ktoré sa dojednala nižšia cena.

4. Ak zo zákona a od výrobcu nevyplýva inak, záručá doba na tovar je 24 mesiacov. Ak ide o predaj použitého tovaru kupujúcemu, strany sa dohodli, že záručá doba na každý takýto použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, obale alebo návode pripojeného k tovaru vyznačná lehota na použitie, neskončí sa záručá doba pred uplynutím tejto lehoty.

5. Záručá doba vyplývajúca z predchádzajúceho bodu tohto čánku VOP sa neuplatní, ak sa na tovar uplatní dlhšia záruka vyplývajúca zo záručého listu, vystaveného a podpísaného predávajúcim (s pripojením odtlačy pečatky k podpisu predávajúceho), ako aj odovzdaného predávajúcim kupujúcemu najneskôr spolu s predávaným tovarom na základe každej Kúpnej zmluvy samostatne. V záručom liste, ak ho predávajúci vystaví a riadne podpíše, uvedie predávajúci kupujúcemu najmä vyhlásenie o dĺžke trvania záruky, podmienky a rozsah poskytnutej záruky a prípadne aj ustanovenia, na č sa záruka nevzťahuje.

6. Záručá doba alebo záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho, ak zo zákona alebo z poskytnutej záruky, nevyplýva inak.

7. V prípade uplatnenia akejkoľvek vady tovaru riadne a včs kupujúcim, je kupujúci povinný vadný tovar odovzdať predávajúcemu na reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho (prevádzky predávajúceho sú zverejnené na: https://www.autotechma.sk/kontakt// , spolu s dokladom o jeho kúpe od predávajúceho a predložením záručého listu vystaveného predávajúcim, ak sa k vadnému tovaru takýto záručý list vzťahuje. Ak vadný tovar nebude objektívne možné zo strany kupujúceho odovzdať predávajúcemu na reklamáciu z dôvodu, že je už napr. zabudovaný, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčnnosť na posúdenie a určnie zodpovednosti za vady tovaru, ktoré si kupujúci u predávajúceho uplatní riadne a včs, najmä je kupujúci povinný umožniť predávajúcemu prístup k vadnému tovaru, požadovaný priestor potrebný pre odstránenie vád tovaru a pod., ak predávajúci neurčí inak. V prípade, že kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčnnosť a vady tovaru nebude možné z tohto dôvodu posúdiť predávajúcim v súlade so zákonom riadne a včs, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za akúkoľvek vzniknutú škodu s tým súvisiacu.


8. Skutočosťami, na ktoré sa zodpovednosť predávajúceho zo záruky nevzťahuje sú najmä:
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené znečstením tovaru alebo jeho čstí v dôsledku zanedbania údržby;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou č modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
-;vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
-; vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca vozidla, na ktoré je diel montovaný a pre ktorý je určný,
;- vady a poškodenia spôsobené montážou dielu na vozidlo, na ktoré nie je určný;
-; vady a poškodenia spôsobené nesprávnymi prevádzkovými podmienkami, napr. ak je batéria neustále vybíjaná a málo nabíjaná (hlavne u automobilov, ktoré málo jazdia);
-; vady tovaru spôsobené jeho prirodzenými opotrebením a životnosťou tovaru (napr. akumulátory majú výrobcom uvádzanú životnosť 6 mesiacov)
-; iné skutočosti spojené s reklamáciou kupujúceho, na ktoré nemá predávajúci žiaden vplyv (napr. krádež tovaru, vyššia moc a pod.);
-;iné dôvody, bližšie uvedené v záručom liste alebo v návode k tovaru.

9. Bez ohľadu na iné ustanovenia Kúpnej zmluvy, iné dohody medzi zmluvnými stranami a/alebo ustanoveniami záručého listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním, montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru a v dôsledku vyššej moci. Ďalšie dôvody, za ktoré predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru ako aj podmienky starostlivosti o tovar, môžu byť upravené v sprievodnej dokumentácií odovzdanej kupujúcemu spolu s tovarom alebo uvedené v záručom liste.

10. Vznik a/alebo zánik a/alebo uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady kupujúcim u predávajúceho, bližšie neupravené v týchto VOP, vyplývajú z ustanovení Občanskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

11. Postup týkajúci sa celého reklamačého konania (od prijatia až po vybavenie reklamácie kupujúceho), vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru, upravuje reklamačý poriadok predávajúceho pre spotrebiteľov, zverejnený na každej prevádzke predávajúceho na území Slovenskej republiky, ako aj na internetovej stránke predávajúceho www.autotechma.sk .

Článok VIII.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA PLATNÁ PRE PODNIKATEĽOV

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa potvrdenej Objednávky.

2. Všetky množstevné vady alebo viditeľné mechanické poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr pri dodaní tovaru a zároveň ich vyznačť v doklade preukazujúcom dodanie tovaru, inak jeho nároky z vád tovaru zanikajú.

3. Prípadné omeškanie dodania tovaru je kupujúci povinný taktiež vyznačť na doklade preukazujúcom dodanie tovaru, inak nie je oprávnený sa domáhať akýchkoľvek práv vyplývajúcich z oneskoreného dodania tovaru, ani vád tovaru uvedených v bode 2 a platí, že tovar bol dodaný riadne a včs.

4. Vady zistiteľné pri rozbalení tovaru alebo vady nezistiteľné inak ako používaním tovaru (skryté vady) je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 kalendárnych dní od zistenia vád a nesmie s tovarom ďalej nakladať, najmä ho použiť, inak jeho nároky z vád tovaru zanikajú.

5. Predávajúci poskytuje záruku len na skryté vady a vo forme osobitného záručého listu. Záruka, ak bude poskytnutá, sa nevzťahuje na nároky z vád tovaru, ktoré kupujúci neuplatní u predávajúceho riadne a včs. Ak predávajúci neodovzdá spolu s tovarom kupujúcemu záručý list, platí, že predávajúci neposkytol kupujúcemu na dodaný tovar záruku.

6. Nároky kupujúceho z vád tovaru sú nasledovné:
a) odstránenie vád tovaru, (oprava tovaru, dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru, odstránenie právnych vád),
b) výmena tovaru,
c) primeraná zľava z kúpnej ceny,
d) odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

7. Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom bode VOP patrí predávajúcemu. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, predávajúci je oprávnený vymeniť tovar za nový tovar. V prípade, ak nedôjde k výmene tovaru za nový tovar v primeranej lehote po doruční písomnej výzvy kupujúceho, je kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany zároveň týmto vylučjú aplikáciu § 425 ods. 2 a § 436 až 440 Obchodného zákonníka.

8. Skutočosťami, na ktoré sa zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky ak bola poskytnutá, nevzťahuje sú najmä:
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia;
-;vady a poškodenia tovaru spôsobené znečstením tovaru alebo jeho čstí v dôsledku zanedbania údržby;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou č modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
-; vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
-; vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru;
-; vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca vozidla, na ktoré je diel montovaný a pre ktorý je určný,
-; vady a poškodenia spôsobené montážou dielu na vozidlo, na ktoré nie je určný;
-; vady a poškodenia spôsobené nesprávnymi prevádzkovými podmienkami, napr. ak je batéria neustále vybíjaná a málo nabíjaná (hlavne u automobilov, ktoré málo jazdia);
-;vady tovaru spôsobené jeho prirodzenými opotrebením a životnosťou tovaru (napr. akumulátory majú výrobcom uvádzanú životnosť 6 mesiacov)
-; iné skutočosti spojené s reklamáciou kupujúceho, na ktoré nemá predávajúci žiaden vplyv (napr. krádež tovaru, vyššia moc a pod.);
-;iné dôvody, bližšie uvedené v záručom liste alebo v návode k tovaru alebo uvedené na obale tovaru alebo bližšie uvedené na internetovej stránke www.autotechma.sk .

9. Bez ohľadu na iné ustanovenia VOP, iné dohody medzi zmluvnými stranami a/alebo ustanoveniami záručého listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním, montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru a v dôsledku vyššej moci.

10. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu účlne vynaložených nákladov spojených s riešením takejto reklamácie (napr. posúdenie špecializovaného ústavu, expertíza znalca, viacnásobné prepravné náklady spojené s riešením reklamácie a pod.).

11. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s uvedením dôvodu reklamácie, množstva, druhu tovaru, čísla dodacieho listu a faktúry. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uskladniť oddelene od ostatného tovaru a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu, zabudovaniu, resp. k predaju, a to až do vyriešenia reklamácie. Kupujúci je povinný sa o reklamovaný tovar starať s odbornou starostlivosťou tak, aby na ňom nevznikla žiadna škoda.

12. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku súčnnosť potrebnú pre odstránenie vád tovaru. Kupujúci je najmä povinný prepraviť tovar do miesta určného predávajúcim, odovzdať predávajúcemu tovar na obhliadku a pokiaľ sa tovar opravuje u kupujúceho, umožniť predávajúcemu prístup k tovaru, zabezpečť požadovaný priestor pre zabezpečnie odstránenia vád tovaru, ďalej elektrický prúd, vodu, priestory na nevyhnutný čs opravy a pod.

13. Ak tovar prepravuje prepravca, pokiaľ je to osoba odlišná od kupujúceho i predávajúceho, zodpovedá za škody spôsobené pri preprave prepravca. Vo všetkých ostatných prípadoch zodpovedá za zničnie alebo poškodenie tovaru pri preprave kupujúci. 14. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle § 379 Obchodného zákonníka náhrada akejkoľvek škody (vrátane ušlého zisku, nárokov kupujúceho a tretích osôb), ktorá by bola spôsobená predávajúcim, dodaným tovarom, alebo ktorá by vznikla kupujúcemu alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia povinnosti predávajúceho, je obmedzená sumou 300,- EUR, ktorú strany v čse vzniku tohto záväzkového vzťahu predvídajú ako možný následok akejkoľvek škodnej udalosti.

15. Postup týkajúci sa celého reklamačého konania (od prijatia až po vybavenie reklamácie kupujúceho), vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru, upravuje tzv. iná zmluva definovaná v čánku XII. bod 1. VOP pokiaľ bola uzavretá a Obchodný zákonník.

Článok IX.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PLATNÉ PRE SPOTREBITEĽOV

1. V prípade nespokojnosti kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom so spôsobom vybavenia reklamácie alebo v prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho neodpovie ani do 30 dní od jej odoslania alebo odpovie zamietavo, kupujúci má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začtie alternatívneho riešenia sporu.

2. Nárh na začtie alternatívneho riešenia sporu podľa kupujúci príslušnéhu subjektu alternatívneho riešenia sporov kontaktom na email : info@autotechma.sk.

3. Kupujúci môže svoje podnety a sťažnosti vo vzťahu ku Kúpnej zmluve s predávajúcim uplatniť na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU PLATNÉ PRE SPOTREBITEĽOV

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim za podmienok a spôsobom upraveným v Zákone o ochrane spotrebiteľa a v tomto čánku VOP nižšie.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa predmetom ktorej je najmä: a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určného osobitne pre jedného spotrebiteľa, b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

3. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie.

4. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy oznámením o odstúpení: a) zaslaným doporučnou poštou na prevádzku predávajúceho na ktorej je kupujúci registrovaný alebo ktorá je najbližšia k jeho bydlisku (zoznam prevádzok je uvedený na https://www.autotechma.sk/kontakt//, prípadne na korešpondenčú adresu predávajúceho uvedenú v č. II. VOP alebo b) zaslaným elektronickou správou (e‐mail) na elektronickú adresu predávajúceho uvedenú v č. II. VOP alebo inú emailovú adresu z ktorej predávajúci predtým s kupujúcim komunikoval alebo c) doručným osobne počs pracovnej doby do prevádzky predávajúceho na ktorej je kupujúci registrovaný alebo ktorá je najbližšia k jeho bydlisku (zoznam prevádzok je uvedený na https://www.autotechma.sk/kontakt//,.

5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu vrátane nákladov na vrátenie takého tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy je povinný vrátiť (odoslať) tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, pričm má možnosť tak urobiť na prevádzke predávajúceho na ktorej je registrovaný alebo na prevádzke ktorá je najbližšie k jeho bydlisku prípadne na ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho.

7. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od Kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane návodu na obsluhu a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

8. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčosti tovaru. Ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

9.Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal, najmä kúpnu cenu za tovar a náklady na doručnie tovaru, rovnakým spôsobom aký kupujúci použil pri svojej platbe (pokiaľ sa nedohodne inak a kupujúcemu nebudú účované žiadne ďalšie poplatky), a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručnia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočé náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručnia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručnia ponúkaný predávajúcim. Dodatočými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručnie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručnia ponúkaný predávajúcim.

10.Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým, ako mu je tovar doručný alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

11.Kupujúci, ktorý je podnikateľom nemá právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

12.Ak predávajúci umožní kupujúcemu nad rámec svojich povinností uložených mu zákonom vrátiť predávajúcemu tovar aj po uplynutí 14 – dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy definovanej v tomto čánku VOP, t.j. po uplynutí viac ako 14 dní od prevzatia tovaru, kupujúci je oprávnený tovar vrátiť len za podmienok a spôsobom, o ktorých ho predávajúci informoval (zverejnením na webovej stránke predávajúceho, e-mailom alebo iný spôsobom). Kupujúci môže v takom prípade vrátiť predávajúcemu len tovar, ktorý je nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane návodu na obsluhu a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru). Predávajúci je zároveň oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie poplatku za takéto vrátenie tovaru, o výške ktorého kupujúceho informuje (v cenníku predávajúceho, zverejnením na webovej stránke predávajúceho, e-mailom alebo iný spôsobom). Predávajúci je oprávnený takýto poplatok započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny vráteného tovaru. Predávajúci zároveň nie je povinný vrátiť kupujúcemu náklady na doručnie tovaru pri jeho kúpe. Pre vylúčnie pochybností vrátenie tovaru podľa tohto bodu kupujúcim nemá povahu odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu v predĺženej lehote, kupujúcemu sa v takom prípade len umožní vrátiť tovar, o ktorý viac nemá záujem aj po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, pričm predávajúci vráti kupujúcemu zvyšnú čsť kúpnej ceny vráteného tovaru poníženú o prípadný poplatok za vrátenie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Článok XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade s Kúpnou zmluvou a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“). Predávajúci sa na účly ZoOÚ považuje za prevádzkovateľa, kupujúci resp. osoby konajúce za kupujúceho sú dotknutými osobami.

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečnie plnenia z Kúpnej zmluvy podľa § 13 ods. 1. písm. b) ZoOÚ. Účlom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností z Kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu existencie Kúpnej zmluvy a v prípade ukončnia Kúpnej zmluvy po dobu určnú osobitnými predpismi (napr. prepisy o archivácií, účovné predpisy).

3. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ má určnú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorej kontaktný e-mail je: info@autotechma.sk. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začtie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

4. Poskytnutie osobných údajov podľa tejto Kúpnej zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nezodpovedá za riadne a včsné plnenie povinností podľa Kúpnej zmluvy, nakoľko môže dôjsť k nesprávnej identifikácii kupujúceho.

5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých poskytuje kupujúcemu tovary alebo služby podľa Kúpnej zmluvy alebo prostredníctvom ktorých vedie účovníctvo. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu, na účly a za podmienok podľa Kúpnej zmluvy tretej strane, ktorá prevádzkovateľa zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok prevádzkovateľa a pod.) alebo sa s prevádzkovateľom podieľa na predaji tovarov alebo sa podieľa na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju tovarov prevádzkovateľom a tiež subjektom, ktorí spracovávajú prevádzkovateľovi účovníctvo.

Článok XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP sa vzťahujú na každú Objednávku kupujúceho cez eShop potvrdenú predávajúcim ako aj na každú Objednávku vykonanú emailom, telefonicky alebo SMS potvrdenú predávajúcim, ak z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stranami nevyplýva inak. Pokiaľ je medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom uzavretá rámcová kúpna zmluva v písomnej forme alebo iná forma zmluvy, v ktorej je upravený predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu (ďalej aj ako „iná zmluva“), na vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa budú aplikovať popri týchto VOP aj ustanovenia takejto inej zmluvy vrátane ustanovení o voľbe práva a súdu.

2. Ak je kupujúci podnikateľom, zmluvné strany sa dohodli, že na ich zmluvný vzťah sa nebudú aplikovať ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.

3. Zaškrtnutím políča pred odoslaním Objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a s nimi súhlasí. Pokiaľ sa bude Objednávka vykonávať emailom, telefonicky alebo cez SMS, predávajúci zašle znenie týchto VOP na email uvedený kupujúcim za účlom oboznámenia sa s VOP. Pokračvaním v objednávaní tovaru sa má za to, že s obsahom VOP kupujúci súhlasí.

4. Tieto VOP sú v celom rozsahu platné odo dňa uvedeného nižšie v týchto VOP.

5. Tieto VOP nadobúdajú účnnosť voč kupujúcemu dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi stranami.

6. VOP predávajúceho sú zverejnené aj na internetovej stránke predávajúceho www.autotechma.sk.

V Trnave, dňa 10.01. 2022

Hore